Trình biên dịch PHP

0
28

Giới thiệu về trình biên dịch PHP

Các ngôn ngữ lập trình được tận dụng để phát triển các loại ứng dụng khác nhau. Khi chúng tôi chạy bất kỳ ứng dụng nào, nó cho phép chúng tôi tận dụng tất cả các chức năng được cung cấp cho nó nhờ mã. Khi chúng ta chạy ứng dụng, có một chương trình đang ngồi trong hệ thống hiểu đoạn mã muốn giao tiếp và sau đó nó hiển thị ứng dụng tương ứng và chương trình này được gọi là trình biên dịch hoặc trình thông dịch. Trình biên dịch có thể được định nghĩa là một loại chương trình đặc biệt giúp chuyển đổi mã được viết bằng ngôn ngữ cấp cao hoặc cấp trung sang dạng máy có thể hiểu được để bộ xử lý có thể hiểu được. Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, có một trình biên dịch riêng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trình biên dịch PHP.

Trình biên dịch PHP là gì?

Nó là một loại chương trình đặc biệt biến các câu lệnh PHP thành ngôn ngữ cấp máy để bộ xử lý của hệ thống có thể hiểu được. Bộ xử lý của bất kỳ hệ thống nào chỉ hiểu mã nhị phân, có nghĩa là trình biên dịch chuyển đổi ngôn ngữ cấp cao sang dạng nhị phân để bộ xử lý có thể hiểu và xử lý. Bất kỳ chương trình nào cũng vô nghĩa nếu không có trình biên dịch. Tất cả các IDE cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh để chỉnh sửa và chạy chương trình đều bao gồm trình biên dịch biên dịch chương trình được viết trong đó sang ngôn ngữ cấp máy. Về mặt thực tế, trình biên dịch chẳng qua là một chương trình hỗ trợ chuyển bất cứ thứ gì được viết bằng các câu lệnh thành dạng nhị phân.

Vai trò của trình biên dịch không chỉ là biến mã thành ngôn ngữ cấp máy mà còn đảm bảo rằng câu lệnh được viết trong chương trình không có lỗi. Khi nói đến việc kiểm tra lỗi, trình biên dịch đảm bảo rằng chương trình tuân theo cú pháp và đã sử dụng các từ khóa được xác định trước một cách thích hợp. Khi trình biên dịch tìm thấy lỗi, nó sẽ cho nhà phát triển biết về lỗi đó bằng cách cung cấp các chi tiết ngắn gọn về lỗi và những lỗi đó được gọi là lỗi thời gian biên dịch. Trong lỗi, nó hiển thị số dòng mà sự cố đang xảy ra cùng với loại lỗi. Lỗi phải được sửa chữa để cho phép trình biên dịch biến mã thành mã nhị phân mà bộ xử lý có thể hiểu được.

Trình biên dịch Zend Engine PHP

Trình biên dịch Zend Engine PHP là một loại trình biên dịch đặc biệt cung cấp nền tảng để biên dịch chương trình PHP và cũng cung cấp công cụ thời gian chạy. Nó cũng có thể được coi là một loại chương trình đặc biệt được viết để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để biên dịch và hiển thị mã được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Chương trình này được phát triển bởi Andi Gutmans và Zeev Suraski, những người sau này đã thành lập công ty có tên Zend Technologies. Nó hoạt động giống như cách của trình biên dịch bằng cách cung cấp một cái gì đó nhiều hơn thế này. Chương trình này có thể được triển khai ở phía máy chủ để phục vụ việc thực thi tập lệnh PHP mà phải được gửi đến máy khách từ đây yêu cầu chạy tập lệnh được bắt nguồn.

Hoạt động của động cơ Zend rất đơn giản và đã được xác định dưới đây bằng cách sử dụng sơ đồ. Trong điều kiện thông thường, mã PHP được chuyển thành ngôn ngữ cấp máy, sau đó được xử lý bởi bộ xử lý. Nhưng khi làm việc với trình biên dịch Zend, tập lệnh PHP được chuyển thành mã Zend Opcodes. Sau đó, các mã opcodes được tận dụng trong khi tạo ra trang HTML cuối cùng được phân phát cho khách hàng. Nó hoạt động theo cách đơn giản và cung cấp các tính năng bổ sung so với trình biên dịch thông thường. Zend Engine cũng cung cấp công cụ thời gian chạy cho phép người dùng làm việc với chương trình. Mặc dù Zend engine cung cấp nền tảng để biên dịch, nhưng nó phải tải tập lệnh PHP vào bộ nhớ trước khi có thể bắt đầu toàn bộ quá trình biên dịch.

Lý do để thích Zend engine hơn chương trình biên dịch PHP khác là các chức năng bổ sung mà nó cung cấp. Không có trình biên dịch nào hỗ trợ quá trình chạy thực tế của chương trình nhưng công cụ thời gian chạy do Zend engine cung cấp cũng giúp chúng tôi chạy ứng dụng. Ngoài ra, nó cũng cung cấp hỗ trợ được cung cấp bởi các công nghệ Zend. Như thể hiện trong sơ đồ trên, HTML được tạo bằng Zend Opcodes, nơi đầu ra được tạo bằng PHP được kết hợp với HTML để cung cấp đầu ra cho người dùng ở dạng đơn giản và dễ hiểu. Cuối cùng, máy khách hoặc trình duyệt web đã bắt đầu yêu cầu chạy tập lệnh sẽ được cung cấp cùng với đầu ra và tất cả đều xảy ra bằng cách sử dụng công cụ Zend.

Trình biên dịch mà chúng tôi đã sử dụng trong các máy chủ cục bộ của mình được tích hợp sẵn trong đó. Họ chỉ biên dịch mã và để bộ xử lý xử lý tệp đã biên dịch để hiển thị ứng dụng. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có trình biên dịch riêng có thể hiểu mã được viết trên ngôn ngữ lập trình cụ thể đó. Thời gian mà trình biên dịch thực hiện để biên dịch tệp chương trình phụ thuộc vào kích thước của nó. Nếu đó là một tệp lớn hoặc dòng mã nhiều hơn, trong trường hợp đó, trình biên dịch sẽ mất nhiều thời gian hơn so với tương đối và ngược lại.

Phần kết luận

Trình biên dịch PHP là một chương trình tập hợp các câu lệnh được viết bằng PHP để biên dịch. Nó được coi là rất cần thiết để làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào vì không có trình biên dịch, các mã hầu như không có ý nghĩa đối với hệ thống. Nó hữu ích về mặt chuyển đổi mã thành dữ liệu nhị phân mà bộ xử lý sử dụng để hiển thị ứng dụng hoặc để mang lại chức năng cho ứng dụng.

Xem thêm: Các biến trong PHP

Hãy tìm hiểu khóa học Lập trình PHP Fullstack tại NIIT-ICT Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here