ReactJS – API thành phần

0
398

Trong bài này, chúng tôi sẽ giải thích API thành phần React. Chúng ta sẽ thảo luận về ba phương thức: setState (), forceUpdate và ReactDOM.findDOMNode () . Trong các lớp ES6 mới, chúng ta phải tự ràng buộc điều này. Chúng tôi sẽ sử dụng this.method.bind (this) trong các ví dụ.

Đặt trạng thái

Phương thức setState () được sử dụng để cập nhật trạng thái của thành phần. Phương thức này sẽ không thay thế trạng thái, mà chỉ thêm các thay đổi vào trạng thái ban đầu.

import React from 'react'; 
class App extends React.Component {
constructor() {
super();
this.state = {
data: []
}
this.setStateHandler = this.setStateHandler.bind(this);
};
setStateHandler() {
var item = "setState..."
var myArray = this.state.data.slice();
myArray.push(item);
this.setState({data: myArray})
};
render() {
return (
<div>
<button onClick = {this.setStateHandler}>SET STATE</button>
<h4>State Array: {this.state.data}</h4> </div>
);
}
}
export default App;

Chúng tôi bắt đầu với một mảng trống. Mỗi khi chúng ta nhấp vào nút, trạng thái sẽ được cập nhật. Nếu chúng ta nhấp vào năm lần, chúng ta sẽ nhận được kết quả sau.

Buộc cập nhật

Đôi khi chúng tôi có thể muốn cập nhật thành phần theo cách thủ công. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng phương thức forceUpdate () .

import React from 'react'; 
class App extends React.Component {
constructor() {
super();
this.forceUpdateHandler = this.forceUpdateHandler.bind(this);
};
forceUpdateHandler() {
this.forceUpdate();
};
render() {
return (
<div>
<button onClick = {this.forceUpdateHandler}>FORCE UPDATE</button>
<h4>Random number: {Math.random()}</h4>
</div>
);
}
}
export default App;

Chúng tôi đang đặt một số ngẫu nhiên sẽ được cập nhật mỗi khi nút được nhấp.

Tìm nút Dom

Đối với thao tác DOM, chúng ta có thể sử dụng phương thức ReactDOM.findDOMNode () . Đầu tiên, chúng ta cần nhập react-dom .

import React from 'react'; 
import ReactDOM from 'react-dom';
class App extends React.Component {
constructor() {
super();
this.findDomNodeHandler = this.findDomNodeHandler.bind(this);
};
findDomNodeHandler() {
var myDiv = document.getElementById('myDiv');
ReactDOM.findDOMNode(myDiv).style.color = 'green'; }
render() {
return (
<div>
<button onClick = {this.findDomNodeHandler}>FIND DOME NODE</button> <div id = "myDiv">NODE</div>
</div>
);
}
}
export default App;

Màu của phần tử myDiv thay đổi thành màu xanh lá cây khi nút được nhấp.

Lưu ý – Kể từ bản cập nhật 0.14, hầu hết các phương thức API thành phần cũ hơn không được dùng nữa hoặc bị loại bỏ để phù hợp với ES6.

Tham khảo khóa học: Lập trình Front end với ReactJS