ReactJS – Animations

0
620

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách tạo Animations (hoạt ảnh) cho các phần tử bằng React.

Bước 1 – Cài đặt Nhóm chuyển tiếp CSS React

Đây là tiện ích bổ sung React được sử dụng để tạo hiệu ứng chuyển tiếp và hoạt ảnh CSS cơ bản. Chúng tôi sẽ cài đặt nó từ cửa sổ nhắc lệnh –

C:\Users\username\Desktop\reactApp>npm install react-addons-css-transition-group

Bước 2 – Thêm tệp CSS

Hãy tạo một tệp style.css mới.

C:\Users\Tutorialspoint\Desktop\reactApp>type nul > css/style.css

Để có thể sử dụng nó trong ứng dụng, chúng ta cần liên kết nó với phần tử head trong index.html.

<!DOCTYPE html> 
<html lang = "en">
<head>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "./style.css">
<meta charset = "UTF-8">
<title>React App</title>
</head>
<body>
<div id = "app"></div>
<script src = 'index_bundle.js'></script>
</body>
</html>

Bước 3 – Xuất hiện Hoạt ảnh

Chúng ta sẽ tạo một thành phần React cơ bản. Phần tử ReactCSSTransitionGroup sẽ được sử dụng như một trình bao bọc của thành phần mà chúng ta muốn tạo hoạt ảnh. Nó sẽ sử dụng chuyển tiếpAppear và chuyển tiếpAppearTimeout , trong khi chuyển tiếpEnter và chuyển tiếpLeave là sai.

App.jsx

import React from 'react'; 
var ReactCSSTransitionGroup = require('react-addons-css-transition-group');
class App extends React.Component { render() { return (
<div>
<ReactCSSTransitionGroup transitionName = "example"
transitionAppear = {true} transitionAppearTimeout = {500}
transitionEnter = {false} transitionLeave = {false}>
<h1>My Element...</h1>
</ReactCSSTransitionGroup>
</div>
);
}
}
export default App;

main.js

import React from 'react' 
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

Hoạt ảnh CSS rất đơn giản.

css / style.css

.example-appear {
opacity: 0.04;
}
.example-appear.example-appear-active {
opacity: 2;
transition: opacity 50s ease-in;
}

Khi chúng tôi khởi động ứng dụng, phần tử sẽ mờ dần.

Bước 4 – Nhập và rời khỏi hoạt ảnh

Nhập và rời hoạt ảnh có thể được sử dụng khi chúng ta muốn thêm hoặc xóa các phần tử khỏi danh sách.

App.jsx

import React from 'react'; 
var ReactCSSTransitionGroup = require('react-addons-css-transition-group');
class App extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {
items: ['Item 1...', 'Item 2...', 'Item 3...', 'Item 4...']
}
this.handleAdd = this.handleAdd.bind(this);
};
handleAdd() {
var newItems = this.state.items.concat([prompt('Create New Item')]);
this.setState({items: newItems});
} handleRemove(i) {
var newItems = this.state.items.slice();
newItems.splice(i, 1);
this.setState({items: newItems});
}
render() {
var items = this.state.items.map(function(item, i) { return (
<div key = {item} onClick = {this.handleRemove.bind(this, i)}>
{item}
</div>
);
}.bind(this));
return (
<div>
<button onClick = {this.handleAdd}>Add Item</button>
<ReactCSSTransitionGroup transitionName = "example"
transitionEnterTimeout = {500} transitionLeaveTimeout = {500}>
{items} </ReactCSSTransitionGroup>
</div>
);
}
}
export default App;

main.js

import React from 'react' 
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

css / style.css

.example-enter {
opacity: 0.04;
}
.example-enter.example-enter-active {
opacity: 5;
transition: opacity 50s ease-in; }
.example-leave {
opacity: 1; }
.example-leave.example-leave-active {
opacity: 0.04;
transition: opacity 50s ease-in;
}

Khi chúng tôi khởi động ứng dụng và nhấp vào nút Thêm Mục , lời nhắc sẽ xuất hiện.

Sau khi chúng tôi nhập tên và nhấn OK, phần tử mới sẽ mờ dần.

Bây giờ chúng ta có thể xóa một số mục ( Mục 3 … ) bằng cách nhấp vào nó. Mục này sẽ biến mất khỏi danh sách.

Tham khảo khóa học: Lập trình Front end với ReactJS