Java 8 – Phương pháp tham chiếu

0
310

Các tham chiếu phương thức giúp trỏ đến các phương thức theo tên của chúng. Tham chiếu phương thức được mô tả bằng ký hiệu “::”. Tham chiếu phương thức có thể được sử dụng để chỉ ra các loại phương thức sau:

  • Phương pháp tĩnh
  • Phương pháp phiên bản
  • Các trình xây dựng sử dụng toán tử mới (TreeSet :: new)

Ví dụ tham chiếu phương pháp

Tạo chương trình Java sau bằng cách sử dụng bất kỳ trình soạn thảo nào bạn chọn trong C: \> JAVA.

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
public class Java8Tester {
public static void main(String args[]) {
List names = new ArrayList();
  names.add("Mahesh");
  names.add("Suresh");
  names.add("Ramesh");
  names.add("Naresh");
  names.add("Kalpesh");

  names.forEach(System.out::println);
}
}

Ở đây chúng ta đã chuyển phương thức System.out :: println làm tham chiếu phương thức tĩnh.

Xác minh kết quả

Biên dịch lớp bằng trình biên dịch javac như sau:

C:\JAVA>javac Java8Tester.java

Bây giờ chạy Java8Tester như sau:

C:\JAVA>java Java8Tester

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Mahesh 
Suresh
Ramesh
Naresh
Kalpesh

Khóa học Java Full stack (IJFD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here